Här nedan har vi sammanställt dokument från Solna Stad. Vi har sammanfattat dokumenten och i vissa fall kommenterat dem. Vill du komma till Solna Stads webbplatsen för dokumenten klickar du här.

2015-02-16 Yrkande och yttrande från Vänsterpartiet rörande beslut från Solna Stad att fortsätta arbetet med utveckling av Hagalund utifrån Utvecklingsstrategin för Hagalund

Hagalundsandan sammanfattar:

Vänsterpartiet tycker att ”kommunstyrelsen uppdrar till stadsledningsförvaltningen att ta fram principöverenskommelser med intressenterna för att reglera exploateringsfrågorna och intressenternas medverkan i programarbetet.”  ska strykas. Anledningen är att de anser att politiken ska vara det som sätter agendan för bostadsbyggande och Hagalunds utveckling utifrån medborgarnas behov och inte byggbolagens intressen. Kommunstyrelsen är de som ska styra stadsutvecklingen utifrån medborgarnas önskemål och behov, vilket är mer demokratiskt.

De vill att det ska finnas hyresrätter och trygghetsboenden, att det inte ska byggas på grönområden, att gång- och cykeltrafik prioriteras, att stadsdelen förbättras ur tillgänglighetssynpunkt, att det finns en kommunal skola och att Hagalundsbona involveras i det fortsatt utvecklingsarbetet.

2015-02-16-Yttrande-från-V-rörande-om-beslut-om-att-fortsätta-arbetet-med-utveckling-av-Hagalund-utifrån-Utvecklingsstrategin-för-Hagalund

2015-02-16 Yttrande från V rörande om beslut om att fortsätta arbetet med utveckling av Hagalund utifrån utvecklingsstrategin


2015-02-16 Yttrande från Socialdemokraterna rörande beslut från Solna Stad att fortsätta arbetet med utveckling av Hagalund utifrån Utvecklingsstrategin för Hagalund

Hagalundsandan sammanfattar:

Socialdemokraterna tycker det är positivt med en övergripande utvecklingsstrategi men tar upp att många boende har synpunkter på byggandet med tanke på ökad insyn och försämrad utsikt. De boende behöver därför vara delaktiga. De tycker också att representanter från barn- och utbildningsförvaltningen ska vara med i den övergripande organisationen för det framtida utvecklingsarbetet.

2015-02-16-Yttrande-från-S-om-uppdrag-att-att-fortsätta-arbetet-med-utveckling-av-Hagalund-utifrån-Utvecklingsstrategin-för-Hagalund

2015-02-16 Yttrande från S om uppdrag att att fortsätta arbetet med utveckling av Hagalund utifrån utvecklingsstrategin


2015-02-16 Yttrande från Miljöpartiet rörande beslut från Solna Stad att fortsätta arbetet med utveckling av Hagalund utifrån Utvecklingsstrategin för Hagalund

Hagalundsandan sammanfattar:

Miljöpartiet lyfter vikten av att inkludera planer för skola, att kulturskolan får en långsiktig lösning, att beslut tas om väg till Hagalunds industriområde, att det tas ett bredare grepp om stadsmiljön och att det är viktig med öppen dialog och medborgarinflytande då Hagalundsborna har höga förväntningar på att Solna Stad denna gång ”levererar”

De hänvisar också till vad de sade i yttrandet från den 2014-08-25

2015-02-16-Yttrande-från-MP-rörande-om-beslut-om-att-fortsätta-arbetet-med-utveckling-av-Hagalund-utifrån-Utvecklingsstrategin-för-Hagalund

2015-02-16 Yttrande från MP rörande om beslut om att fortsätta arbetet med utveckling av Hagalund utifrån utvecklingsstrategin


2015-02-16 Yttrande från Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern rörande beslut från Solna Stad att fortsätta arbetet med utveckling av Hagalund utifrån Utvecklingsstrategin för Hagalund

Hagalundsandan sammanfattar:

De är positiva till att Hagalund utvecklas i enlighet med utvecklingsstrategins huvuddrag och ser stor potential att bygga vidare på stadsdelsens goda kvaliteter oh utveckla med ny bebyggelse, nya verksamheter, kommunikationer och upprustad stadsmiljö.

De betonar vikten att förutsättningslös pröva förslag om ny bebyggelse i stadsdelen. Strategin kan göra en grund för framtida arbete men att ytterligare analyser behöver göras för var och hur mycket det är lämpligt att bygga. Vill att boende involveras i det fortsatta arbetet.

2015-02-16-Yttrande-från-M,-C,-FP,-KD-om-beslut-om-att-fortsätta-arbetet-med-utveckling-av-Hagalund-utifrån-Utvecklingsstrategin-för-Hagalund

2015-02-16 Yttrande från M, C, FP, KD om beslut om att fortsätta arbetet med utveckling av Hagalund utifrån utvecklingsstrategin


2015-02-05 Beslut från Solna Stad att fortsätta arbetet med utveckling av Hagalund utifrån Utvecklingsstrategin för Hagalund

Hagalundsandan sammanfattar:

Solna Stad tycker att ”arbetet med utvecklingen av Hagalund går vidare med högre intensitet”. De beslutar att byggnadsnämnden ska ta fram ett program som bygger på utvecklingsstrategin, att stadsledningsförvaltningen ska hitta en överenskommelse med Rikshem, Skanska, Wåhlins och Signalisten om hur de ska delta i programarbetet och hur det ska byggas,

Stadsledningsförvaltningen ska ta fram ett stadsmiljöprogram, göra en ny trappa från Solna Station till Hagalund, ska kolla upp om Kulturskolan kan flytta till Fridhemsskolan, se om en stiftelse ska bildas med Rikshem, Skanska, Wåhlins och Signalisten och andra verksamheter för skötsel och drift av museum och byggnader som ingår i kulturmiljön, och bilda en organisation för projektet Hagalundmakeover med representanter för Rikshem, Skanska, Wåhlins och Signalisten och tekniska kontoret, miljö- och byggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen.

Hagalundsandan kommenterar:

Beslutet att fortsätta planerna att bygga i Hagalund rymmer så många tveksamheter att det börjar kännas ohederligt. I dokumentet tas bakgrunden till strategin och processen upp. Här visar de till en början upp en viss ärlighet när de fastslår att initiativet till att bygga kom från företagen Rikshem, Skanska, Wåhlins, dvs de som vill bygga och att syftet med utvecklingsstrategin var att utreda om det går att bygga mer. De säger att boende har fått redovisa bästa platsen och vad som behövs förbättras. Det stämmer och de som hittat till webbsidan har kunnat göra det.

Sedan skriver de att synpunkterna i hög grad legat till grund för utvecklingsstrategin för Hagalund. Här börjar de dock snubbla. Inget förslag från de boende har varit att bygga 8-5 våningshus mellan husen som förstör utsikt, förstör grönområden och förstör lekparker. De vill också få det att framstå som att en majoritet av de boende har fått tycka till. Det redovisas dock ingenstans från Solna Stad över hur många av Hagalundsborna som förstått och tagit del av planerna att bygga igen grönområden och utsikt.

Det är naturligtvis bra att webbforum och konsultationsmöten funnits men det är också av vikt hur det går till och vad som presenteras.  Webbsidan har bara funnits tillgänglig att läsa på svenska, varit svår att hitta till och svår att använda, speciellt för de som har en ovana att arbeta digitalt, och konsultationsmötena har haft få deltagare. Utvecklingsstrategin, byggd på felaktiga grundantaganden, har också presenterats på ett otydligt sätt där det varit svårt att förstå vidden av tänkta byggplaner. Hagalundborna borde istället fått den enkla frågan ”vill du att det ska byggas 8-våningshus på din innergård?”. 

De demokratiska bristerna till trots så har synpunkter via webbforumet kommit in och de har överhängande varit negativa till förslaget att bygga. Läser en beslutsdokumentet så ger det dock sken av att det varit ungefär 50/50 mellan positiva och negativa åsikter.

Ohindrat ovannämnda problem så tycker Solna Stad att det är bra att framtida utvecklingsarbete (programarbete) ska utgå från vad många politiker i Solna Stad själva uttryckt vara en bristfällig utvecklingsstrategi. Inte bara det, de tycker att ”arbetet med utvecklingen av Hagalund går vidare med högre intensitet.”

Utan några betänkligheter så tycker de styrande i Solna Stad (några politiker har dock framfört att det är fel) att de företag, dvs de som kommit med initiativet till att bygga, de som har starka intresse i att det byggs, de som tagit fram en strategi som förespråkar att det byggas, ska vara delaktiga i det fortsatta arbetet med Hagalunds framtid. Solna Stad vill till och med göra överenskommelser med dem. Solna Stad ger stadsledningsförvaltningen uppdraget att “ta fram principöverenskommelser med intressenterna för att reglera exploateringsfrågorna och intressenternas medverkan i programarbetet.” Vidare så beslutas att stadsledningsförvaltningen ska “bilda en övergripande organisation för det gemensamma projektet med representanter för tekniska kontoret, miljö- och byggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och representanter för intressenterna.”

Vi ifrågasätter starkt att Solna Stad vill göra principöverenskommelser med byggföretagen Skanska, Wåhlins Fastigheter, Rikshem och Signalisten, de som kallas intressenter i citaten, och att de ska ingå i en organisation för de framtida programarbetet. Varför tillfrågas inte intressenterna Brf Hagalunden, Brf Blåkulla, Brf Kyrkbacken, Svenska kyrkan, Hyresgästföreningen eller Levande Hagalund att medverka? 

2015-02-16-Protokollutdrag-beslut-om-att-fortsätta-arbetet-med-utveckling-av-Hagalund-utifrån-Utvecklingsstrategin-för-Hagalund

2015-02-16 Protokollutdrag beslut om att fortsätta arbetet med utveckling av Hagalund utifrån utvecklingsstrategin

2015-02-05-Beslut-om-att-fortsätta-arbetet-med-utveckling-av-Hagalund-utifrån-Utvecklingsstrategin

2015-02-05 Beslut om att fortsätta arbetet med utveckling av Hagalund utifrån utvecklingsstrategin


2014-10-24 Fråga från Hyresgästföreningen varför Solna Stad inte har kontaktat dem vilket Solna Stad skrivit att de skulle göra

Hyresgästföreningen-frågar-varför-Solna-Stad-inte-har-kontaktat-dem

Hyresgästföreningen frågar varför Solna Stad inte har kontaktat dem


2014-08-25 Yttrande från Vänsterpartiet angående beslut från Solna Stad om att skicka ut utvecklingsstrategin på remiss

Hagalundsandan sammanfattar:

Vänsterpartiet tycker det är oroande att Solna Stad, Rikshem AB, Wåhlin Fastigheter AB, Skanska och Signalisten vill bygga upp mot 1800 nya lägenheter vilket nästan är en fördubbling av antalet lägenheter.

De anser att byggandet bör ske i mycket mindre skala, att Hagalundsborna får vara med och forma de slutgiltiga förslagen, att det viktiga är att stadsdelen känns bra att bo i och att Hagalund får en kommunal skola.

2014-08-25 Yttrande från V angående Solna Stads beslut om att skicka ut utvecklingsstrategin på remiss

2014-08-25 Yttrande från V angående Solna Stads beslut om att skicka ut utvecklingsstrategin på remiss


2014-08-25 Yttrande från Miljöpartiet angående kommunstyrelsens beslut om remissförslaget

Hagalundsandan sammanfattar:

Miljöpartiet beklagar att det inte skett en medborgardialog och att Hagalundsborna borde tydligare ha bjudits in, särskilt med tanke på den kraftiga förtätningen som föreslås. Att så kraftigt bygga tycker de inte känns helt genomtänkt med tanke på hur det nu ser ut.

Därför tycker Miljöpartiet att unga, småbarnsföräldrar som äldre behöver få kunna tycka till och att Solna Stad visar att deras åsikter spelar roll och blir ett resultat av arbetet.

Miljöpartiet vill att det i utredningen tas med:

– en analys utifrån miljödepartementets Klimat- och sårbarhetsutredning.

– en kartläggning av hur sol och skugga påverkas av byggnation

– hur cykel och gångvägar kan separeras från övriga vägar för att förhindra olyckor

– hur den biologiska mångfalden kan förstärkas med fasadgrönska och gröna tak

– hur dialog med boende i Hagalund kan förbättras

– att service definieras bättre och att all service inte kräver förtätning såsom grundläggande samhällsservice

2014-08-25 Yttrande från MP angående Solna Stads beslut om att skicka ut utvecklingsstrategin på remiss

2014-08-25 Yttrande från MP angående Solna Stads beslut om att skicka ut utvecklingsstrategin på remiss


2014-08-25 Yttrande från Socialdemokraterna angående kommunstyrelsens beslut om remissförslaget

Hagalundsandan sammanfattar:

Socialdemokraterna är för en utveckling av Hagalund men nämner att det har gått för snabbt när rapporten har tagits fram och menar att om det ska byggas fler bostäder måste det förankras hos de boende.

Utvecklingsstrategin tycker de är slarvigt genomförd.

2014-08-25 Yttrande från S angående Solna Stads beslut om att skicka ut utvecklingsstrategin på remiss

2014-08-25 Yttrande från S angående Solna Stads beslut om att skicka ut utvecklingsstrategin på remiss


2014-08-15 Beslut från Solna Stad om att skicka ut utvecklingsstrategin på remiss

Hagalundsandan sammanfattar:

Solna Stad sammanfattar processen och menar att dialog har skett och att strategin ska redovisa möjligheter till att bygga, att de ska bland annat ska göra en tillfällig trappa som kan omvandlas till rulltrappa och att nytt torg och centrum byggs.

Solna stad menar att för att få ” tex café, spelbutik, frisör eller blomsteraffär” behövs ”ca 1500 nya bostäder för att få ett rimligt befolkningsunderlag för dessa verksamheter.”

Stadsledningsförvaltningen får i uppdrag att skicka ut strategin för att få synpunkter från boende, verksamma, intressenter och intresseorganisationer och berörda myndigheter.

Stadsledningen får också i uppdrag att tillsammans med övriga intressenter att ta fram en tidsplan för det fortsatta arbetet. Vilka dessa övriga intressenter är definieras inte men det är Rikshem AB, Wåhlin Fastigheter AB, Skanska och Signalisten.

I dokumentet ges information om att Stadsledningsförvaltningen tillsammans med Rikshem AB, Wåhlin Fastigheter AB, Skanska och Signalisten anlitat företaget Spacescape .

Information ges också att Anders Offerlind blev utsedd till projektledare och Lars Yllenius.

Hagalundsandan kommenterar:

För första gången ges information om vilken typ av service som de vill bygga igen utsikt, parker oh lekparker för Hagalundsborna. Det är på gränsen till komiskt. Solna Stad menar att för att få ” tex café, spelbutik, frisör eller blomsteraffär” behövs ”ca 1500 nya bostäder för att få ett rimligt befolkningsunderlag för dessa verksamheter.”!

En fråga som dyker upp är hur byggföretagens inblandning i processen med utvecklingsstrategin om Lagen om offentlig upphandling?

2014-08-25 Protokollutdrag - Beslut från Solna Stad om att skicka utvecklingsstrategin på remiss

2014-08-25 Protokollutdrag – Beslut från Solna Stad om att skicka utvecklingsstrategin på remiss

2014-08-15 Beslut från Solna Stad om att skicka utvecklingsstrategin på remiss

2014-08-15 Beslut från Solna Stad om att skicka utvecklingsstrategin på remiss


2014-08-15 Förslag till utvecklingsstrategi för Hagalund

Hagalundsandan sammanfattar:

Se en sammanställning av utvecklingsstrategin gjord av en arkitektstudent på KTH nedan

Hagalundsandan kommenterar:

Trots att utgångspunkten för en utredning om utveckling borde vara frågan ”ska det byggas och i så fall hur?” så har de bakom utvecklingsstrategin, Solna Stad, Spacescape, Rikshem AB, Wåhlin Fastigheter AB, Skanska och Signalisten, antagit att det ska byggas. Tvärtemot uppmaningar så har de byggt över parker och lekparker och placerat 8-5 våningshus mellan de blåa höghusen som skymmer utsikt för de som redan bor där. Något som dock inte redovisas tydligt i utvecklingsstrategin.

Vidare gör de den mycket felaktiga kopplingen mellan att för få service så måste det byggas. Förtätningen, dvs bygga mer hus, verkar här drivas av byggföretagens intressen och det som står på s 24 i utvecklingsstrategin ”med tanke på närheten till stora handelsområden som Arenastaden och Solna Centrum, så behövs en större täthet”. De tycker alltså att byggandet kan motiveras med att Mall of Scandinavia och Solna Centrum behöver kunder!

Strategin definierar inte heller vad service är och hur många som vill ha denna odefinierade service. Den gör också en märklig analys av exploateringstal som får det att framstå att Hagalund inte är tätbebyggt när det i själva verket är tvärtom.

Därutöver nämns inte ett enda ord om hållbarhet ur miljö och social aspekt.

Sammanställning-av-utvecklingstrategin-av-arktikektstudenten-Elin-Friberg

Sammanställning av utvecklingstrategin av arktikektstudenten

2014-08-15-Förslag-till-utvecklingsstrategi-för-Hagalund

2014-08-15 Förslag till utvecklingsstrategi för Hagalund


2014-03-01 Överenskommelse mellan Solna Stad och Skanska, Rikshem, Wåhlin Fastigheter och Signalisten om att ta fram en utvecklingsstrategi

Hagalundsandan kommenterar:

Varför gör Solna  Stad en överenskommelse med byggföretagen som tagit initiativ till att bygga om att ta fram ett förslag om hur det ska byggas? Första frågan borde vara “ska det byggas?” och byggföretagen som gärna vill bygga mycket borde inte ha varit med i denna process. Inte så konstigt då att förslaget som senare läggs fram då blir förskräckligt förtätat med dubbel så många bostäder stick i stäv med de tidigare arkitekternas tankegångar om ljus, öppenhet och grönska.

Överenskommelse-mellan-Solna-Stad-och-Skanska,-Rikshem,-Wåhlin-Fastighter-och-Signalisten-om-att-ta-fram-en-utvecklingsstrategi

 Överenskommelse mellan Solna Stad och Skanska, Rikshem, Wåhlin Fastighter och Signalisten om att ta fram en utvecklingsstrategi


2013-12-03 Yttrande från Miljöpartiet och Socialdemokraterna på Solna Stads svar på förfrågan från Rikshem AB, Wåhlin Fastigheter AB och Skanska om att utreda om att bygga i Hagalund

Hagalundsandan sammanfattar:

Miljöpartiet och Socialdemokraterna ser positivt att det finns intresse att utveckla Hagalund men kritiska till att Solna Stad först agerar när initiativ kommer från byggbolag. Istället ska staden ha fokus på solnabor och stadens helhetsutveckling. De tycker också att det är anmärkningsvärt att Fridhemsskolan stängdes och kort därefter kommer en utvecklingsstrategi och undrar var visionerna fanns då.

De vill även att att solnaborna involveras och att synpunkter ska fångas upp från lokala föreningar såsom Ett levande Hagalund och de boende.

Om de byggs ska det vara en mångfald av upplåtelseformer att många olika byggföretag är med i utveckling vilket minskar de stora byggföretagens makt över utvecklingen och att byggemenskaper (individer eller familjer – går samman och bygger hus till sig själva). kan prövas.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill också ha en upprustning av befintliga hus där förnybar energi och enerigeffektivitet kan gynna hyra.

Slutligen tycker de att en skola behövs och ett attraktivt centrum.

2013-12-03-Yttrande-från-S-och-MP-på-förfrågan-från-Wåhlins-Fastigheter,-Rikshem-och-Skanska

2013-12-03 Yttrande från S och MP på förfrågan från Wåhlins Fastigheter, Rikshem och Skanska


2013-12-03 Yttrande från Vänsterpartiet på Solna Stads svar på förfrågan från Rikshem AB, Wåhlin Fastigheter AB och Skanska om att utreda om att bygga i Hagalund

Hagalundsandan sammanfattar:

Vänsterpartiet anser att det behövs göras noggranna överväganden när en vill försöka förtäta i ett miljonprogramsområde som Hagalund och att inget byggande får ske på existerande grönområden.

De lyfter 4 saker som de tycker är viktiga för utvecklingen av området:

1. Att det är medborgarnas intressen som ska styra bostadsbyggande och stadsdelarnas utveckling inte de privata byggföretagens intressen och att samtliga bostäder som byggs ska vara hyresrätter.

2. De är kritiska till att förstärkning av service i området endast skulle vara aktuell om det blir fler invånare i området och att det är helt fel att försöka kompensera att Solna stad inte tidigare satsat på förbättrad service i Hagalund genom att kräva att det behövs större antal invånare.

3. Att Hagalund får en bra kommunal skola och ett bibliotek. Finner det egendomligt att Fridhemsskolan stängdes och kort därefter kommer förslag på utveckling av området.

4. Att på riktigt involvera Hagalundsborna och lokala föreningar i utvecklingsarbetet

2013-12-02-Yttrande-från-V-rörande-förfrågan-från-Rikshem-AB,-Wåhlin-AB-och-Skanska-Fastigheter-AB

2013-12-02 Yttrande från V rörande förfrågan från Rikshem AB, Wåhlin AB och Skanska Fastigheter AB


2013-11-21 Solna Stads svar på förfrågan från Rikshem AB, Wåhlin Fastigheter AB och Skanska om att utreda om att bygga i Hagalund

Hagalundsandan sammanfattar:

Som svar på förfrågan från byggföretagen beslutar kommunstyrelsen att stadsledningsförvaltningen att i samarbete med stadens förvaltningar, bolag och Bostadsstiftelsen Signalisten att ta fram en utvecklingsstrategi för Hagalund. Samarbete ska sökas med företrädare för övriga intressenter i Hagalund såsom föreningen Ett levande Hagalund, Hyresgästföreningen och övriga fastighetsägare.

Hagalundsandan kommenterar:

Här nämns för första gången den bakvända idén att det skulle behöva byggas för att få service. Vad service är definieras inte. Byggföretagen som föreslagit förtätning är märkligt nog uppsatta med i den fortsatta utveckling. Detta skapar i längden en jävssituation och korruptionsrisk och kan leda till att Solna Stad inte kan behandla eventuell framtida anbud från andra byggföretag på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt vilket är ett krav enligt 1 kap 9 § i Lagen om offentlig upphandling.

2013-11-21-Svar-på-förfrågan-från-Wåhlins-Fastigheter,-Rikshem-och-Skanska---Uppdrag-om-framtagande-av-utvecklingsstrategi-för-del-av-Hagalund

2013-11-21 Svar på förfrågan från Wåhlins Fastigheter, Rikshem och Skanska – Uppdrag om framtagande av utvecklingsstrategi för del av Hagalund


2013-11-19 Förfrågan från Rikshem AB, Wåhlin Fastigheter AB och Skanska om att utreda om att bygga i Hagalund

Hagalundsandan sammanfattar:

Rikshem AB, Wåhlin Fastigheter AB och Skanska lämnar in en förfrågan om att påbörja ett programarbete för att utveckla och förtäta Hagalund.

Hagalundsandan kommenterar:

Det är ju bra att någon vill utveckla Hagalund men är det verkligen byggföretag som grundlöst föreslår förtätning som ska leda ett utvecklingsarbete? Solna Stad borde ha utrett frågan om utveckling utan byggföretagens inblandning. Att bygga som idé har nu planterats.

2013-11-19-Förfrågan-från-Rikshem-AB,-Wåhlin-AB-och-Skanska-Fastigheter-AB

2013-11-19 Förfrågan från Rikshem AB, Wåhlin AB och Skanska Fastigheter AB

Rulla till toppen